0 2874 8152-4 0 2874 8070 hello.scpile@gmail.comAbout us | Company Profile | Standard | Services | Bored Pile Knowledge | Contact
 
Material Standard

มาตรฐานการเลือกใช้วัสดุ (Material Standard) วัตถุดิบที่ใช้เป็นองค์ประกอบของเสาเข็มเจาะเพื่อความแข็งแรงสมบูรณ์ของตัวเสาเข็ม อาจแบ่งได้เป็นสองส่วนคือ คอนกรีต และเหล็ก เราเลือกใช้เฉพาะวัสดุคุณภาพสูง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. เท่านั้น

คอนกรีต (Concrete) ที่เราใช้ CPAC, TPI, นครหลวง ซึ่งเป็นผู้ผลิตคอนกรีตรายใหญ่และได้รับความเชื่อมั่น โดยที่ผู้ว่าจ้างสามารถขอรับเอกสารยืนยัน mix design ซึ่งออกโดยวิศวกรผู้ผลิตโดยตรง


มาตรฐานการเจาะเสาเข็ม (Bored Pile Working Process Standard)
บริษัท เอสซี เข็มเจาะแอนด์คอนสตรัตชั่น จำกัด ดำเนินการก่อสร้างงานเสาเข็ม และควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย โดยคัดสรรเฉพาะทีมงานขุดเจาะที่มีความชำนาญ และรับผิดชอบสูง พร้อมผู้ควบคุม ตั้งแต่การตรวจสอบศูนย์เจาะ การตอกปลอกเหล็กที่ได้ดิ่ง การทำความสะอาด และตรวจสอบความลึกก้นหลุม การผูกเหล็ก เทคอนกรีตด้วยกรวยเพื่อให้แน่นที่สุด การถอนปอกเหล็ก ตลอดจนการเคลียร์พื้นที่เสร็จสิ้นงาน


มาตรฐานความปลอดภัย (Safety Standard)
ความปลอดภัยในงานก่อสร้างสำหรับเรา บริษัท เอสซี เข็มเจาะ แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด ถือเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐาน และให้ความใส่ใจมาตลอด ทั้งในส่วนของการจัดการพื้นที่โครงการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อลดต้นเหตุของอุบัติเหตุ และการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานทุกคน โดยใช้อุปกรณ์ป้องกันภัย อันได้แก่ ชุดเซฟตี้, หมวกนิรภัย, ครอบหูป้องกันเสียง, ถุงมือ รองเท้าบู๊ต และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น